Regulamin


Regulamin dla serwisu Sprawdź Sanatorium

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis to aplikacja internetowa oraz mobilna Sprawdź Sanatorium, dostępne pod adresem https://sprawdzsanatorium.pl/
  2. Operatorem serwisu Sprawdź Sanatorium jest firma Beed Vision
  3. Użytkownikiem jest każda osoba prywatna korzystająca z Serwisu.
  4. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z NFZ i nie jest jego przedstawicielem.
  5. Kopiowanie i przetwarzanie informacji pozyskanych z Serwisu w celu innym niż osobisty bez zgody Operatora jest zabronione.
 2. Korzystanie z usług Serwisu
  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami dobrego współżycia społecznego oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora Serwisu.
  2. Serwis umożliwia Użytkownikom sprawdzenie statusu skierowania do sanatorium na podstawie danych NFZ oraz uzyskanie opinii innych użytkowników na temat placówek sanatoryjnych.
  3. Użytkownik Serwisu upoważnia Operatora Serwisu do występowania w imieniu Użytkownika przed NFZ w zakresie potrzebnym do sprawdzenia statusu skierowania do sanatorium na podstawie numeru skierowania oraz dodatkowych informacji wymaganych przez NFZ.
  4. Operator Serwisu nie odpowiada za prawidłowość przekazywanych informacji dotyczących skierowań do sanatoriów. Udostępniane użytkownikowi informacje są najnowszymi danymi pobranymi z baz NFZ. Operator dołoży wszelkich starań, aby dane te były aktualne, jednak ze względu na uwarunkowania technologiczne, Operator nie gwarantuje aktualności tych danych.
  5. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby prezentowane informacje były zgodne ze stanem przekazanym przez NFZ.
  6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku działania lub niedziałania Serwisu.
  7. Użytkownik zobowiązuje się do niezaburzania pracy serwisu w sposób ręczny lub automatyczny, także z użyciem narzędzi informatycznych.
  8. W razie problemów w korzystaniu z Serwisu, użytkownik powinien powiadomić Operatora Serwisu poprzez wysłanie opisu problemu na adres sprawdzsanatorium@gmail.om.
 3. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach Strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Operatora).
 4. Postanowienia końcowe
  1. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie i zakresie.
  2. Użytkownik akceptuje jako wiążące wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
  3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości świadczonych przez Serwis usług powinny być przesłane pisemnie na adres mailowy Operatora i zawierać:
   • dane Użytkownika, umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu,
   • opis reklamacji i okoliczności ją uzasadniające,
   • proponowany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  4. Miejscem świadczenia usług Serwisu jest siedziba Operatora.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019.